Bartkiewicz Barbara Danuta

Zdjęcie

Urodził się w 1937 roku w m. Czeladź

W latach 1980 – 1989 była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” na terenie Katowic, a także współtwórczynią struktur związkowych przy Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego w Katowicach. W 1980 roku powołała do życia Komitet Kultury Niezależnej przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczyła do 1989 roku. Działalność Komitetu skupiała się głównie na organizowaniu spektakli teatralnych, prelekcji i paneli dyskusyjnych. W ramach Komitetu uruchomiła Wszechnicę, której naczelnym zadaniem było krzewienie niezależnej myśli społeczno-politycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną. W ramach współpracy z Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym, powołanym w marcu 1982 roku przez biskupa Herberta Bednorza przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach, zaangażowała się w szeroko pojętą pomoc charytatywną polegająca m.in.: na zbiórce pieniędzy, żywności, odzieży dla potrzebujących, internowanych i ich rodzin. W dniu 3 grudnia 1982 roku brała udział w akcji wmurowania tablic upamiętniających tragicznie zmarłych górników. Uczestniczyła w manifestacjach rocznicowych pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, a także w latach późniejszych demonstracjach organizowanych przez Konfederację Polski Niepodległej, „Solidarność Walczącą” i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Podczas wyjazdów zagranicznych nawiązała współpracę z Instytutem Literackim w Paryżu i Jerzym Giedroyciem. Z Francji i Austrii przywoziła i rozpowszechniała wydawnictwa ukazujące się na emigracji, których oficjalny obieg w Polsce był niemożliwy z uwagi na obowiązującą wówczas cenzurę. W 1988 roku zainicjowała pomysł budowy pomnika górników poległych w grudniu 1981 roku podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Podczas transformacji ustrojowej w 1989 roku była aktywnie zaangażowana w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Katowicach, którego była wiceprzewodniczącą. W 2021 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 94/2021 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.