Boruch Antoni

Zdjęcie

Urodził się w 1945 roku w m. Zgierz

We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu. Wchodził w skład Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego – 14 grudnia 1981 roku – wziął udział w strajku w ZPB „Boruta”, następnie współorganizował podziemne struktury związku na terenie Zgierza. Kolportował wydawnictwa podziemne m.in. „Wolną Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „Tygodnik Mazowsze” i „Solidarność Walczącą”. Brał udział w akcjach ulotkowych i w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach. Zbierał składki na pomoc osobom represjonowanym i współtworzył bibliotekę wydawnictw podziemnych w Zgierzu. 3 maja 1982 roku uczestniczył w demonstracji patriotycznej. 9 maja 1982 roku został zatrzymany i do 23 lipca 1982 roku był internowany i przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. 1 stycznia 1983 roku otrzymał wypowiedzenie z pracy w ZPB „Boruta”. W 1988 roku podziemna Komisja Lokalna „Solidarności” w Zgierzu oddelegowała go do współpracy z łódzkim Zarządem Regionalnym. W latach 1982 – 1985 był inwigilowany przez SB. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 548/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.