Falicki Paweł Barnaba

Zdjęcie

Urodził się 11 czerwca 1954 roku w Lublinie.

W 1979 roku ukończył Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1979 – 1982 był programistą systemowego Centrum Obliczeniowego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1982 – 1984 pracował jako programista w Pracowni Modeli Matematycznych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W latach 1984 – 1986 pełnił funkcję kierownika pracowni informatycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latatch 1986 – 1988 był współzałożycielem i prezesem Zarządu Spółdzielni Elektroniczno-Informatycznej Inel we Wrocławiu. W czasie studiów był nakłaniany przez SB do współpracy. W latach 1979 – 1988 kolportował niezależne, a następnie podziemne wydawnictwa na terenie Wrocławia, w tym m.in. „Głos”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Niepodległość”, „Biuletyn Dolnośląski”. Od września 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”. Na przełomie 1980 i 1981 roku był współorganizatorem kół „Solidarności Wiejskiej” na Dolnym Śląsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został działaczem wrocławskiego RKS. Drukował i kolportował niezależne pismo „Z Dnia na Dzień”. W czerwcu 1982 roku stał się współzałożycielem „Solidarności Walczącej” i współautorem jej dokumentów programowych. Został członkiem Rady SW odpowiedzialnym głównie za sieć kolportażu na terenie Dolnego Śląska. Współpracował z Radiem „Solidarność Walcząca” (emisja, wsparcie techniczne), był łącznikiem podziemnych kontaktów zagranicznych, przygotowywał materiały SW i pośredniczył w ich przekazywaniu kurierom m.in. do RFN, Holandii i Francji, odbierając od nich zarazem sprzęt i materiały poligraficzne. Pośredniczył w nawiązaniu kontaktu z Kornelem Morawieckim i zaprzysiężeniu założycieli SW w Lublinie. Był autorem wielu tekstów w prasie podziemnej. W latach 1982–1985 był założycielem i wydawcą podziemnego miesięcznika polityczno-gospodarczego „Replika”, w 1983 roku czeskojęzycznego dwumiesięcznika „Nazory” („Opinie”). 28 lutego 1984 roku został aresztowany pod zarzutem pełnienia funkcji kierowniczej w „Solidarności Walczącej”. W okresie od 28 lutego do 2 lipca 1984 roku był przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, następnie z nakazu prokuratora został skierowany na przymusową obserwację psychiatryczną w szpitalu. 26 września 1984 roku śledztwo w jego sprawie umorzono na mocy amnestii. W latach 1984 – 1988 był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, skazywany na kary grzywny, a w jego domu przed świętami państwowymi i rocznicami patriotycznymi przeprowadzano rewizje. W 1986 roku był animatorem i współzałożycielem Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego. Od kwietnia 1988 roku przebywał na emigracji w Holandii. W latach 1989–2005 pełnił funkcję dyrektora holenderskiej firmy Link Europe. Od 1990 był publicystą tygodnika „Najwyższy Czas”, następnie miesięcznika „Opcja na Prawo” i portali internetowych (ekonomia, reportaże, chrześcijaństwo, polityka). W 1975 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Lublinie w ramach SOR o kryptonimie „Student”. W 1976 roku został zarejestrowany przez Wydział IV KW MO we Wrocławiu jako TW „Barnaba”, wyrejestrowany po aresztowaniu w 1984 roku, ze względu na dwulicowość. Z relacji Pawła Falickiego wynika, że nie podjął realnej współpracy, a jego spotkania z oficerami SB zakończyły się przed rokiem 1980.