Jawor Adam

Zdjęcie

Urodził się 21 grudnia 1962 roku w Nowym Sączu.

W 1990 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim, w 1999 roku studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1979 – 1980 był kolporterem pism niezależnych: „Robotnik Wybrzeża”, „Robotnik”, „Opinia”. Po sierpniu 1980 roku współorganizował Komitety Uczniowskie, m.in. w Zasadniczych Szkołach Górniczych. W 1981 roku działał w ogólnopolskiej Federacji Młodzieży Szkolnej, był jej członkiem, delegatem na zjazdy w Warszawie i Katowicach. Należał też do Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych. Kolportował niezależne pisma młodzieżowe, m.in. „Ucznia Polskiego”. Jesienią 1981 roku został zatrzymany podczas akcji plakatowej. W latach 1981 – 1990 należał do KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, uczestniczył w strajku w Hucie „Baildon”. 14 grudnia został zatrzymany, internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, gdzie brał udział w głodówce protestacyjnej, a następnie w Ośrdoku Odosobnienia w Uhercach, gdzie uczestniczył w buncie oraz w Załężu k. Rzeszowa, gdzie został jednym z głównych inspiratorów buntu internowanych. W czerwcu 1982 roku był hospitalizowany, a następnie zwolniony ze względu na stan zdrowia (symulacja choroby – wytypowany do tego przez współwięźniów). Po wyjściu na wolność nawiązał kontakt z TKZ Huty „Baildon”. Zorganizował grupę kolportażowo-ulotkową złożoną głównie z uczniów Technikum Górniczego w Chorzowie-Klimzowcu. 31 sierpnia 1983 roku został zatrzymany na 48 godzin podczas składania kwiatów pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek”. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracował ze Studenckim Komitetem Oporu. Od 1986 roku należał do ścisłego kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszar V, szefował także wydziałowi studenckiemu. W latach 1986 – 1989 przewodniczył Tajnemu Zarządowi Uczelnianemu NZS oraz wchodził w skład władz Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS. Był twórcą rozległej sieci tzw. skrzynek kontaktowych i punktów kolportażu, pozostawał w ścisłym kontakcie z RKW. Był współwydawcą „Podziemnego Informatora Katowickiego”. W latach 1987 – 1988 należał do KK NZS. W maju 1989 roku został przewodniczącym KS podczas strajku studentów. W styczniu 1990 roku był pomysłodawcą oraz uczestnikiem okupacji gmachu KW PZPR w Katowicach, a także głównym negocjatorem z przedstawicielami władz. W latach 1986 – 1990 był rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOR o kryptonimie „Dubler”.