Kajdzik Janusz (Brzeg)

Zdjęcie

Urodził się w 1956 roku w m. Brzeg

Działalność opozycyjną rozpoczął w czasie studiów na Politechnice Wrocławskiej, był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1982 – 1989 był kolporterem „Prostownika” organu prasowego Tajnej MKK w Brzegu. Następnie reaktywowanej przez opolskie struktury Solidarności Walczącej i drukowanego do sierpnia 1992 roku. Janusz Kajdzik współpracował z SW i kolportował jej wydawnictwa. W 1983 roku, w trakcie przewożenia z Wrocławia wydawnictw podziemnych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i tymczasowo aresztowany w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Brzegu. 8 listopada 1983 roku na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Opolu, Prokurator Rejonowy w Brzegu przedstawił mu zarzut przewożenia nielegalnych wydawnictw „nawołujących do nieposłuszeństwa i rozpowszechniających fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. W okresie od 8 listopada 1983 roku do 7 marca 1984 roku, przebywał w Zakładzie Karnym w Brzegu. 19 kwietnia 1984 roku Sąd Rejonowy w Brzegu wydał wyrok w sprawie przeciwko Januszowi Andrzejowi Kajdzikowi, uniewinniając go od zarzucanych mu czynów. Wyrok Sądu Rejonowego w Brzegu został zaskarżony przez prokuratora, który wniósł rewizję do Sądu Wojewódzkiego w Opolu, domagając się dla Janusza Andrzeja Kajdzika kary 2 lat więzienia. 26 czerwca 1984 roku Sąd Wojewódzki w Opolu uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 28 sierpnia 1984 roku Sąd Wojewódzki w Opolu umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 roku. Janusz Andrzej Kajdzik należał do ścisłego kierownictwa założonej w 1981 roku w Brzegu drużyny harcerskiej nr XIII im. Józefa Grzesiaka, tzw. „Czarnej Trzynastki”. W 1989 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brzegu. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 453/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.