Karcz Leszek

Zdjęcie

Urodził się 24 marca 1947 roku w Skale.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1972 – 1975 był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Geologicznym Geoprojekt w Krakowie. W latach 1975 – 1978 pracował w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, a następnie w Biurze Geodety Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Krośnie. Od grudnia 1980 roku był etatowym pracownikiem „Solidarności” Regionu Podkarpacie. Wiosną 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Początkowo szefował Biuru Organizacyjnemu, następnie był pracownikiem Biura Interwencyjnego i Sekcji Informacyjnej. Redagował i kolportował czasopismo „Solidarność Podkarpacka”. Wchodził w skład pierwszego Zarządu KIK w Krośnie. Był również pierwszym redaktorem wydawanego przez KIK „Biuletynu Informacyjnego”. 30 września 1981 roku, wbrew decyzji ZR, nadał z Krosna teleks do delegatów I KZD z wypowiedzią Albina Siwaka (członka KC i Biura Politycznego) dotyczącą zatwierdzonych już planów siłowego rozwiązania kwestii opozycji solidarnościowej w Polsce.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, organizował pomoc osób dla represjonowanych. 13 stycznia 1982 roku został internowany i odsadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie wziął udział w głodówce. 19 kwietnia 1982 roku przeniesiono go do Załęża k. Rzeszowa, tam również uczestniczył w głodówce. 12 lipca 1982 roku został znów przeniesiony do Nowego Łupkowa. Leszka Karcza zwolniono 22 lipca 1982 roku. W trakcie internowania wykonywał m.in. pieczątki i stemple, a także sztandar z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej, poświęconego w czasie mszy św. odprawianej przez ks. Bronisława Jastrzębskiego 21 stycznia 1982 roku w Uhercach. Po zwolnieniu współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie. Od listopada 1982 roku wchodził w skład TKW Regionu Podkarpacie. Kolportował prasę podziemną, książki, ulotki i inne materiały podziemne. W latach 1983 – 1987 pobierał świadczenie rentowe. W latach 1986 – 1990 pracował jako rzemieślnik. W 1985 roku rozpoczął współpracę z „Solidarnością Walczącą”. W latach 1985 – 1986 promował niezależną kulturę, organizował nielegalne koncerty patriotyczne.
Był przeciwnikiem porozumień Okrągłego Stołu. W 1990 podczas wyborów prezydenckich pełnił funkcję łącznika Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy na ówczesne województwo krośnieńskie. Po roku 1990 został licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym.
Od połowy maja 1984 roku do 14 marca 1986 roku był rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR o kryptonimie „Uparty”, natomiast od 22 maja 1986 roku w ramach SOR o kryptonimie „Sekta”.