Kruk Cezary

Zdjęcie

Urodził się 5 sierpnia 1962 roku w Nałęczowie.

W działalność konspiracyjną zaangażował się jeszcze na studiach. Współpracował m.in. z „Solidarnością Walczącą”. Kolportował wydawnictwa podziemne takie, jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień” oraz wydawnictwa „Solidarności Walczącej”. W związku z powyższą działalnością SB wszczęła wobec niego Sprawę Operacyjnego Rozpracowania [SOR], które zarejestrował ponownie Wydział III WUSW w Olsztynie do nr OI 18019 w ramach SOR o kryptonimie „Wiktoria II”. W dniu 12 czerwca 1987 roku, podczas wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II, Cezary Kruk został zatrzymany w trakcie zajść ulicznych na 48 godzin. W czasie zatrzymania został pobity pałką gumową. Rozpracowanie Cezarego Kruka przez SB zakończyło się w związku z ukaraniem go przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Olsztyna. Wydział Śledczy WUSW w Olsztynie 30 marca 1987 roku skierował do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Olsztyna zatwierdzony przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, wniosek o ukaranie Cezarego Kruka za to, że „w okresie od roku 1986 roku do 2 marca 1987 roku w Olsztynie nie mając zezwolenia sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa i publikacje”. Kolegium orzeczeniem z 16 kwietnia 1987 roku ukarało go grzywną w wysokości 50000 zł, przepadkiem wydawnictw i publikacji na rzecz WUSW w Olsztynie oraz 1000 zł za koszty postępowania. 13 maja 1987 roku Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Olsztyńskim utrzymało postanowienie kolegium I instancji w mocy. Cezary Kruk był redaktorem naczelnym pisma Konfederacji Polski Niepodległej Rejon Puławy „Orlik” wydawanego od marca 1989 roku do przełomu 1989/1990 roku.