Lesisz Cezariusz

Zdjęcie

Urodził się17 czerwca 1959 roku we Wrocławiu.

W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W październiku 1980 roku wstąpił w szeregi Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był też członkiem Wydziałowego Komitetu Założycielskiego. Uczestniczył aktywnie we wszystkich strajkach organizowanych przez NZS na Politechnice Wrocławskiej. W dniach 13 – 15 grudnia 1981 roku brał udział w strajku na Politechnice Wrocławskiej. 13 i 28 czerwca 1982 roku uczestniczył w antyreżimowych manifestacjach ulicznych we Wrocławiu. W czerwcu 1982 roku organizował i współzakładał organizację podziemną „Solidarność Walcząca”. Był jej członkiem do 1990 roku. W ramach działalności w SW wchodził w skład jej Rady Programowej, która jako pierwsza złożyła Rotę SW w dniu 11 listopada 1982 roku. W latach 1982 – 1987 był łącznikiem, organizatorem spotkań konspiracyjnych i jednym z najbliższych i zaufanych współpracowników przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego. Od czerwca 1982 roku do roku 1986, Cezariusz Lesisz był jednym z głównych organizatorów druku i kolportażu podziemnych pism SW, w tym m.in. „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. 31 sierpnia 1982 roku został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. 2 września 1982 roku został zwolniony. W latach 1987 – 1989 był współwłaścicielem Zakładu Kamieniarskiego we Wrocławiu. W latach 1989 – 2010 przebywał na emigracji w USA. Od 2011 roku należy do Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. W 2017 roku był szefem gabinetu politycznego Ministra Finansów i Rozwoju, a następnie pełnomocnikiem Ministra Finansów do spraw kontaktów z Parlamentem Rzeczpospolitej oraz organizacjami społecznymi. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2016 Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Solidarności Walczącej.
Od 21 września 1982 roku do 21 stycznia 1985 roku był rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS o kryptonimie „Tenor”.