Mycek Michał

Zdjęcie

Urodził się w 1932 r. w m. Hucisko

WW 1949 roku został zatrzymany przez żołnierzy radzieckich podczas próby przekroczenia granicy czechosłowacko – austriackiej. W latach 1950 – 1953 przebywał w karnym batalionie wojskowym. Był wielokrotnie kierowany na wojskowe ćwiczenia resocjalizacyjne. W latach pięćdziesiątych pracował w Nowej Hucie, skąd – z przyczyn politycznych – został zwolniony i zmuszony do podjęcia pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w Bytomiu. W okresie późniejszym pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W 1960 roku zamieszkał w Tarnobrzegu, gdzie zatrudniony został w KiZPS „Siarkopol”. Od 1977 roku był kolporterem publikacji niezależnych wydawnictw krajowych i emigracyjnych, współpracując z Janem Kozłowskim z Chwałowic i bokserem z Sandomierza – Eugeniuszem Ozdobą. W lipcu 1980 roku został współorganizatorem trzydniowego strajku w Zakładzie Mechanicznym tarnobrzeskiego „Siarkopolu”, a po strajkach sierpniowych włączył się w organizowanie miejscowych struktur NSZZ „Solidarność”. W okresie stanu wojennego kierował Tajną Komisją w zakładzie pracy i organizował pomoc internowanym działaczom, więźniom politycznym i ich rodzinom. Od 1982 roku kontynuował kolportaż wydawnictw podziemnych. Miał kontakty kolportażowe ze Stalową Wolą, Wałbrzychem, Krakowem i Nową Hutą. Współpracował z Ewą Kuberną i Józefem Dulem ze Stalowej Woli, a od 1988 roku z ks. Frankowskim. Współpracował też z Solidarnością Wiejską, KPN i „Solidarnością Walczącą”. 13 maja 1982 roku uczestniczył w piętnastominutowym strajku protestacyjnym w Siarkopolu. Był wielokrotnie szykanowany przez SB i aparat partyjny, inwigilowany, zatrzymywany na wielogodzinne przesłuchania, poddawany rewizjom, także osobistym, w miejscu pracy i zamieszkania. W 1988 roku aktywnie wspomagał strajkujących pracowników Huty Stalowa Wola. W styczniu 1989 roku wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w „Siarkopolu” i został członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska”. W 1990 wybrany delegatem na Walny Zjazd Regionu i członkiem Zarządu Regionu „Solidarności”. W 2015 roku otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Solidarności”.