Nebesio Jan (Sanok)

Zdjęcie

Urodził się 1 stycznia 1953 w Sanoku.

Technik mechanik. Od 1970 roku był zatrudniony w Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan w Sanoku. W 1980 roku pracował jako dyspozytor na wydziale W-5 SFA. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego W-5. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku, brał czynny udział w strajku. Wkrótce też zaangażował się w pomoc rodzinom osób internowanych i zwolnionych z pracy. W okresie od stycznia do października 1982 roku, wspólnie z kolegami sporządzał i kolportował ulotki o treści: „Solidarność zwycięży”, “Uwolnić Wałęsę”, a także biuletyny. W maju 1982 roku SB przeprowadziła pierwszą rewizję w jego domu i w jej wyniku skonfiskowała materiały dotyczące Katynia. Kolejne rewizje odbyły się w domu Jana Nebesio oraz w jego zakładzie pracy 27 października 1982 roku. Rewizje te zakończyły się jego aresztowaniem i wywiezieniem do Krosna i przetrzymaniem w areszcie przez 48 godzin. Jana Nebesio aresztowano ponownie 4 listopada tego samego roku. Przebywał wówczas w Aresztach Śledczych w Krośnie i w Sanoku będąc oskarżonym o wydawanie i kolportaż sanockiego Biuletynu i innych nielegalnych pism oraz o kontynuowanie działalności w Solidarności. Do rozprawy sądowej w jego sprawie doszło 31 grudnia 1982 roku. W jej wyniku został zwolniony z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania. Po wyjściu z aresztu przeniesiono go ze stanowiska dyspozytora Wydziału W-5 na stanowisko spawacza na Wydziału W-4, a następnie do Zakładu SFA Zasław. W sierpniu 1983 roku Sąd Wojewódzki w Krośnie umorzył postępowanie wobec niego na mocy amnestii z 21 lipca 1983 roku i zastosował dozór milicyjny oraz i trzyletni okres próbny. Mimo tego, w latach 1983 – 1989, Jan Nebesio nadal działał w podziemnych strukturach „Solidarności” w Sanoku organizując uroczystości patriotyczne i antyreżimowe manifestacje. Był inwigilowany przez SB, wzywany na przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze. W 1986 roku wstąpił do „Solidarności Walczącej” i został szefem sanockiego SW. Współzakładał Komitet Organizacyjny „Solidarność” w Autosanie. Od kwietnia 1989 roku prowadził biuro i dyżury w lokalu Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Autosanie. Od 1982 roku do marca 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział V KW MO / WUSW w Krośnie w ramach SOR o kryptonimie „Powielacz”. Od października 1988 do sierpnia 1989 był rozpracowywany przez Wydział V RUSW w Sanoku w ramach SOR o kryptonimie „Inicjatywa”. W 2006 roku Jan Nebesio został odznaczony Złotą Odznaką Solidarność 80, w 2007 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został również wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność w 2008 roku. W 2011 roku otrzymał Krzyż Solidarności Walczącej, w 2020 roku Krzyż Wolności i Solidarności.