Niegosz Władysław Stefan (Jelenia Góra)

Zdjęcie

Urodził się 9 września 1948 roku w Sobieszowie.

W 1968 roku ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Sobieszowie. W latach 1969 – 1982 pracował jako starszy mistrz oddziałowy sprzedaży w Zakładach Przemysłu Drzewnego–Tartak w Piastowie k. Jeleniej Góry. W latach 1973 – 1978 był bezpartyjnym radnym MRN w Sobieszowie, od roku 1976 w Jeleniej Górze. W październiku 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W tym samym miesiącu objął funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego KZ. Od stycznia do lutego 1981 roku brał udział w strajku okupacyjnym w klubie „Gencjana” w Jeleniej Górze oraz koordynował strajka w ZPD. W latach 1981 – 1986 należał do KPN. Od listopada 1981 roku do marca 1982 roku przebywał w RFN. Od marca do maja 1982 roku organizował podziemne struktury „Solidarności” w Jeleniej Górze, następnie w okresie od maja do sierpnia współorganizował podziemną Komisję Koordynacyjną Regionu Jelenia Góra oraz współorganizował i koordynował sieć kolportażu w Jeleniej Górze (druk i kolportaż ulotek oraz kolportaż podziemnych pism m.in. „Z Dnia na Dzień” i „Odroczenie”). 29 sierpnia 1982 roku został internowany, i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. 23 września tego samego roku został zwolniony. Od września do października 1982 roku współorganizował Tymczasowe Kierownictwo RKS Jelenia Góra. Od 30 października był ponownie internowany, i osadzony w Ośrodku odosobnienia w Nysie. 8 grudnia 1982 roku został zwolniony. W latach 1982 – 1984 był organizatorem pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin. W latach 1982 – 1986 organizował i koordynował działania grupy młodzieży (kierowanej przez Krzysztofa i Grzegorza Karmelitów oraz Jacka Markowskiego) przeprowadzającej akcje ulotkowe, plakatowe oraz akcje malowania antyreżimowych haseł na murach w Jeleniej Górze i Piechowicach. W latach 1983 – 1986 był współpracownikiem Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Region Jelenia Góra. W latach 1983 – 1986 był zaprzysiężonym członkiem SW, a także współorganizatorem i jednym z przywódców oddziału SW w Jeleniej Górze. W tym samym okresie należał też do Niezależnego „Teatru Scena Czterdzieści i Cztery” w Jeleniej Górze (kierowca, ochroniarz, pomocnik techniczny). W latach 1983 – 1986 był również organizatorem i uczestnikiem akcji ulotkowych i plakatowych w Jeleniej Górze i Piechowicach. Współorganizował msze za Ojczyznę w jeleniogórskich kościołach św. Erazma i św. Pankracego, Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Marcina. W tym samym okresie 1983 – 1986, należał także do KIK w Jeleniej Górze i współpracował z jeleniogórskim Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. W grudniu 1983 roku organizował dodruk 12 numeru podziemnego pisma „Dywanik”. W latach 1984 – 1985 współzakładał, redagował, wydawał i drukował czasopismo podziemne pt. „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”. W latach 1983 – 1986 był koordynatorem sieci kolportażu i kolporterem podziemnych pism (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Myśl”, „Odroczenie”, „Dywanik”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, „Gencjana”, „Celwiskoziak”), książek i wydawnictw okolicznościowych. Od 1982 roku do roku 1986 był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń i poddawany rewizjom. Od sierpnia 1986 roku przebywa na emigracji w Niemczech. W 2017 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Władysław Stefan Niegosz od 18 listopada do 30 grudnia 1982 roku był rozpracowywany przez Wydział V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS o kryptonimie „Odroczenie”, natomiast od 24 lutego 1983 roku do grudnia 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW tamże w ramach KE o kryptonimie „Dubler”. Od 4 grudnia 1984 roku do 18 września 1986 roku przez Wydział V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS/KE o kryptonimie „Integracja”.