Nisiewicz Roman (Piła)

Zdjęcie

Urodził się 21 października 1951 roku w Pile.

W 1977 roku ukończył Technikum Budowlane w Pile. W latach 1975 – 1988 pracował w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam-Piła. W dniach 27 – 30 sierpnia 1980 roku wspomagał strajk w ZSO Polam-Piła. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, współorganizował zakładowe struktury „S”, należał do KZ oraz Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, na spotkaniu w jego mieszkaniu podjęto decyzję o dalszym działaniu „S” z Polam-Piła w podziemiu. Roman Nisiewicz został przewodniczącym TKZ, a jako przedstawiciel Polam-Piła został również członkiem RKW „S” w Pile. Był współorganiozatorem druku, kolporterem pism podziemnych w tym m.in.: „Lecha”, „Robotników ’83” i „Protestu”. Był zaangażowany w zbieranie składek związkowych na pomoc osobom prześladowanym i rodzinom osób internowanych. 24 kwietnia 1982 roku został zatrzymany, internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. 25 lipca 1982 roku został zwolniony. Po wyjściu na wolność nadal działał w RKW, TKZ. Był sygnatariuszem licznych petycji do władz w obronie więzionych za przekonania. Kontynuował współpracę z pismami podziemnymi: „Lech”, „Robotnicy ’83” i „Protest”. Zajmował się kolportażem. W latach 1983 – 1986 był współpracownikiem pilskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. 13 października 1983 roku został zatrzymany. Był przetrzymywany w areszcie WUSW w Pile. 28 listopada 1983 roku został zwolniony. W latach 1984 – 1986 brał udział emisjach audycji podziemnego Radia „S” w Pile. W 1987 roku należał do Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W atach 1983 – 1987 współorganizował, a nastęnie został działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Pile. Był wielokrotnie przesłuchiwany. W 1989 roku, po powtórnej rejestracji „Solidarności”, nie podjął dalszej działalności związkowej. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile. Od 1989 prowadzi działalność gospodarczą. Od 2 sierpnia 1982 roku do 2 listopada 1989 roku był rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Pile w ramach SOR o kryptonimie „Instalator”. Roman Nisiewicz został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.