Oliwa Zbigniew (Brzeg)

Zdjęcie

Urodził się 2 października 1945 roku w Karłowicach.

Ukończył Technikum Mechaniczne w Opolu. W październiku 1956 roku wziął udział w manifestacji mieszkańców Brzegu pod koszarami wojsk Armii Sowieckiej. W 1965 roku pracował jako kontroler jakości w Brzeskich Zakładach Urządzeń Wagonowych Bewag. Jesienią 1965 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W grudniu 1965 roku został relegowany z uczelni, po opuszczeniu sali, w której zorganizowano wiec przeciwko listowi biskupów polskich do biskupów niemieckich. Od 26 do 29 maja 1966 roku uczestniczył w manifestacjach i walkach ulicznych mieszkańców Brzegu z ZOMO, które były konsekwencją eksmisji księży z lokali parafialnych. W latach 1966 – 2003 był zatrudniony kolejno jako konstruktor, główny specjalista obrotu towarowego, kierownik działu marketingu i sprzedaży w Fabryce Siewników Brzeg/Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu. W dniach 20 i 29 sierpnia 1980 roku współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy, należał do KS. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a od 3 stycznia 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ. We wrześniu 1980 roku współorganizował, a od 2 października współpracował z MKZ w Brzegu. 13 kwietnia 1981 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MKK Ziemi Brzeskiej. W dniach 29 – 30 czerwca 1981 roku był delegatem na I WZD Regionu Dolny Śląsk, a następnie członkiem RKR. W latach 1980 – 1981 współpracował z „S” RI Ziemi Brzeskiej. W 1981 roku był współorganizatorem samorządu pracowniczego w zakładzie pracy. W listopadzie 1981 roku brał udział w negocjacjach z władzami ówczesnego województwa opolskiego oraz miasta i gminy Brzeg oraz wojskowymi w kwestii zaopatrzenia sklepów w żywność w Brzegu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego od grudnia 1981 roku do 1989 roku był współzałożycielem i przewodniczącym podziemnego TKZ. Od 17 lutego 1982 roku do lutego 1989 roku był współzałożycielem i liderem Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej. Od listopada 1982 roku do 1989 roku był zaprzysiężonym członkiem SW. W latach 1982 – 1989 współpracował z podziemnymi strukturami „S” RI Ziemi Brzeskiej. Od grudnia 1981 roku do 1983 roku współorganizował i działał w Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu. W latach 1982 – 1990 współpracował z kurią wrocławską i opolską ws. pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W latach 1983 – 1990 współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Brzegu i był jego animatorem. Organizował msze za Ojczyznę, pielgrzymki, wykłady i spotkania z ludźmi kultury i nauki, spektakle okolicznościowe z udziałem artystów z Wrocławia, Karkowa i Warszawy. Także organizował Brzeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Był współorganizatorem montowania tablic poświęconych m.in. zbrodni katyńskiej i ofiarom stanu wojennego. Od lutego 1982 roku do lutego 1989 roku współzakładał, redagował, organizował druk i drukował podziemne pismo „Prostownik”. Organizował także druku i drukował (z matryc przywożonych z Wrocławia) podziemnych pism „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W latach 1982 – 1989 był organizatorem sieci kolportażu i kolporterem podziemnych pism, w tym m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Jednością Silni”, „Gross Rosen”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik” (Kraków), „Bez Cenzury”, „Wyrostek”, „KOS”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”, „Promieniści”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, ulotek i książek. Od maja do czerwca 1988 roku współorganizował pomoc finansową dla osób represjonowanych po strajku w HiL w Krakowie–Nowej Hucie. W latach 1988 – 1990 wchodził w skład RKW Dolny Śląsk. Od 7 lutego 1989 przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu „S” w Agromecie. Od kwietnia 1982 roku do 17 października 1989 roku był rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Opolu/p. V/VI RUSW w Brzegu w ramach SOS/SOR o kryptonimie „Mesjasz”.