Ruta-Solarska Elżbieta Maria

Zdjęcie

Urodził się w 1959 roku w m. Poznań

W latach 1980 – 1982 była zaangażowana w niezależny ruch studencki. W ramach tej działalności zajmowała się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych, a później podziemnych. Kolportowała m.in. czasopismo „Solidarność Walcząca”. W latach 1984 – 1985 kolportowała, a od roku 1987 roku była współredaktorką „Hipolita” – pisma wydawanego przez NSZZ „Solidarność” HCP w Poznaniu. Była zatrzymywana w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od 1985 roku należała do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Współorganizowała pomoc dla więźniów politycznych, osób represjonowanych i ich rodzin. Uczestniczyła w antyreżimowych manifestacjach i protestach. Od 1988 roku była członkiem Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Socjalistycznej w Poznaniu, a od kwietnia 1989 roku także Rady Naczelnej PPS. W 1988 roku brała udział w Strajkowym Porozumieniu Grup Opozycyjnych w Poznaniu, które wydawało m.in. „Poznański Biuletyn Strajkowy”. Wspierała strajk w HCP. W latach 1987 – 1989 współorganizowała i uczestniczyła w protestach przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu. W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 488/2019 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.