Sokólski Zygmunt

Zdjęcie

Urodził się 28 maja 1946 roku w Warszawie.

Był współorganizatorem i wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność” w przedsiębiorstwie Budowalano – Remontowym „Budrem” w Warszawie. W stanie wojennym należał do Porozumienia C.D.N.
Od kwietnia 1982 roku wchodził w skład MRKS.
W porozumieniu z B. Gołębiowskim, wraz z L. Maciejewskim współtworzył strukturę piątkową zakładów pracy i instytucji w pionie P.Z.O. Organizował szeroko rozwiniętą sieć kolportażu prasy podziemnej, książek, ulotek, znaczków, kaset magnetofonowych itp. Współpracował z wrocławskim oddziałem „Solidarności Walczącej” i otrzymywał stamtąd czasopisma „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, a także książki i znaczki SW. Współorganizował sieć kontaktów i wymiany prasy z Krakowem, Nową Hutą i Poznaniem. W 1982 roku za swą działalność podziemną został zwolniony z pracy.
Kilkakrotnie był zatrzymany i śledzony przez SB. Został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej.