Stefaniak Lech Jerzy (Konin)

Zdjęcie

Urodził się 18 czerwca 1951 roku w Drezdenku.

W 1975 roku ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1972 – 1974 pełnił funkcję redaktora niezależnego magazynu satyrycznego „Nowy Dzwonek Poranny”, którego był również założycielem. W latach 1975 – 1977 był prezesem Klubu Dziennikarzy Studenckich w Poznaniu i redaktorem naczelnym jednodniówki „Spojrzenia”. W latach 1979 – 1982 pracował jako redaktor w „Przeglądzie Konińskim”. W latach 1958 – 1961 należał do ZHP, w latach 1971 – 1973 do ZSP. W 1973 roku uczestniczył w protestach przeciwko rozwiązaniu Zrzeszenia Studentów Polskich, w następstwie czego był przesłuchiwany i poddawany rewizjom. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Komitetu Założycielskiego Międzyredakcyjnego Koła Dziennikarzy „S” w Koninie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 do 25 grudnia 1981 roku, przebywał w ukryciu. 31 marca 1982 roku został zwolniony z pracy. W latach 1982 – 1984 był zatrudniony jako stolarz w Poznaniu. W latach 1982 – 1989 działał w konspiracji. Kolportował wydawnictwa podziemne. Był autorem w podziemnej prasie. W latach 1983 – 1985 był wykładowcą najnowszej historii Polski w parafii św. Wojciecha w Koninie. W latach 1984 – 1988 współtworzył i redagował dwutygodnik parafialny „Szczęść Boże” umieszczany w gablocie przed konińskim kościołem św. Wojciecha. Od 1984 roku działał w strukturach W 1984 roku został redaktorem konińskiej „Solidarności Walczącej” (nr. 4-9) oraz współzałożycielem Klubu Dziennikarzy Katolickich. W latach 1984 – 1989 pełnił funkcję kierownika „Klubu U Lecha” Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 1985 – 1989 był prezesem Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1988 roku współorganizował działalność Konińskiego Klubu Politycznego „Ład i Wolność”. W latach 1989 – 1990 szefował Kołu Terenowemu Polskiego Klubu Ekologicznego i współtworzył Radę Porozumiewawczą Organizacji Niezależnych w Koninie. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego i kierownika Biura ZR „S” w Koninie. W 1998 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2009 roku otrzymał Honorową Odznakę im. Ryszarda Stachowiaka. Od 28 grudnia 1981 roku do 23 maja 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział II/III/V KW MO/WUSW w Koninie w ramach KE o kryptonimie „Konrad”. Od 23 maja 1984 roku do 5 września 1989 roku przez Wydział V WUSW w Koninie w ramach SOR o kryptonimie „Układ II”. Od 5 września 1989 roku do 10 stycznia 1990 roku w ramach SO o kryptonimie „Związkowcy”.