Tumidajewicz Marek (Oslo, Norwegia)

Zdjęcie

Urodził się 11 grudnia 1950 roku.

Pełnił funkcję redaktora czasopisma NSZZ ,,Solidarność’’ SEMAFOR, przy Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy z siedzibą we Wrocławiu. Publikowano w nim głównie teksty o tematyce związanej z pracą w PKP, oświadczenia, dokumenty kolejarskiej „S”, rozporządzenia i decyzje władz dotyczące kolei. Zamieszczano także teksty historyczne. Pismo było kolportowane w całym kraju, zwłaszcza w środowisku kolejarzy, m.in. przez komisje zakładowe „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia kolejno we Wrocławiu, w Grodkowie, w Strzelcach Opolskich, w Łupkowie, w Rzeszowie-Załężu, w Kielcach-Piaskach, ponownie Rzeszowie-Załężu i Łupkowie. Wyemigrował do Norwegii. Od drugiej połowy lat 80-tych był przedstawicielem m.in. „Solidarności Walczącej” w Oslo.